0

Obowiązek informacyjny

Poniżej znajdziesz wszelkie niezbędne informacje dotyczące Alab Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Stępińska nr 22/30, lok 222, 00-739 Warszawa, KRS: 0000179493

Informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Alab Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Stępińska nr 22/30, lok 222, 00-739 Warszawa, KRS: 0000179493, zwany dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora może Pani/Pan skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod adresem e-mail: iod@alab.com.pl.

3. Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

Cel przetwarzania Podstawa prawna Okres przetwarzania danych osobowych
Realizacja zamówienia/ usługi. Art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji zamówienia/ usługi oraz przez czas niezbędny po jego/jej zakończeniu.
Odpowiedź na Pani/Pana pytanie. Art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgoda. Pani/Pana dane przetwarzane będą do momentu cofnięcia, ograniczenia zgody lub innych działań z Pani/Pana strony ograniczających zgodę.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji odpowiedzi na pytanie oraz przez czas niezbędny po udzieleniu odpowiedzi.
Rozpoczęcia i zakończenia zainicjowanej przez Ciebie rejestracji na stronie internetowej w zakładce „koszyk zapytań” Art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Twoje dane przetwarzane będą przez czas niezbędny do wykonania umowy.
Skontaktowania się z Panią/Panem pod podanym numerem telefonu
i adresem e-mail w celach marketingowych.
Art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgoda.
Podanie nam przez Panią/Pana numeru telefonu i adresu
e-mail odbywa się na zasadzie dobrowolności – ich niepodanie nie będzie skutkowało odmową dokończenia rejestracji czy wykonania usługi. Niewyrażenie niniejszej zgody nie pozwoli jednak na poinformowanie Pani/Pana o naszych nowych usługach, promocjach, akcjach promocyjnych, świadczeniach etc.
Okres trwania akcji marketingowej.
W celu wypełnienia zainicjowanego przez Panią/Pana procesu reklamacyjnego. Art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Okres wypełnienia obowiązku prawnego
i ewentualny dalszy okres korzystania z usług oferowanych przez Administratora.
Mamy prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej i tym samym przetwarzania Pani/Pana danych w tym celu. Art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. prawnie uzasadniony interes Administratora, którym jest dochodzenie naszych roszczeń i obrona naszych praw, a także art. 9 ust. 2 lit. f RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do dochodzenia roszczeń. Okres dochodzenia roszczeń przez Administratora.
Prowadzimy księgi rachunkowe oraz spoczywają na nas obowiązki podatkowe – wystawiamy np. rachunki za wykonane przez nas usługi, co może się wiązać z koniecznością przetwarzania Pana/Pani danych osobowych. Art. 6 ust. 1 lit. c RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości. Okres konieczny do wypełnienia obowiązku podatkowego. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
Ustawa o prawach pacjenta – ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1318 z późn. zm.).
Ustawa o rachunkowości – Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm.).

4. Pani/ Pana dane osobowe będą udostępniane odbiorcom, w tym:
a) innym podmiotom leczniczym, współpracującym z Administratorem
b) dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom sprzętu diagnostycznego, dostawcom usług kurierskich.

5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:
a) dostępu do swoich danych osobowych,
b) sprostowania swoich danych osobowych,
c) usunięcia swoich danych osobowych (żądanie usunięcia danych spowoduje niezwłoczne usunięcie Pani/ Pana danych osobowych z naszej bazy danych),
d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e) wniesienia skargi do organu nadzorczego,
f) przenoszenia danych,
g) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jednakże uniemożliwi świadczenie przez nas usług,
h) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi oraz, gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, w tym w przypadku profilowania. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
W celu wykonania powyższych uprawnień należy skontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych poprzez e-mail na adres iod@alab.com.pl.

6. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

×

Hello!

Click one of our representatives below to chat on WhatsApp or send us an email to adrian.arendt@alab.com.pl

×