Glycosylation Genes

InvivoGen Kontakt z doradcą
Glycosylation Genes

Products

 • ALG01: ALG1, chitobiosyldiphosphodolichol beta-mannosyltransferase
 • ALG02: ALG2, alpha-1,3/1,6-mannosyltransferase
 • ALG03: ALG3, alpha-1,3- mannosyltransferase
 • ALG05: ALG5, dolichyl-phosphate beta-glucosyltransferase
 • ALG06: ALG6, alpha-1,3-glucosyltransferase
 • ALG08: ALG8, alpha-1,3-glucosyltransferase
 • ALG09: ALG9, alpha-1,2-mannosyltransferase
 • ALG10: ALG10, alpha-1,2-glucosyltransferase
 • ALG12: ALG12, alpha-1,6-mannosyltransferase
 • ALG13: ALG13, UDP-N-acetylglucosaminyltransferase subunit
 • ALG14: ALG14, UDP-N-acetylglucosaminyltransferase subunit
 • B4GALT1: Beta 1,4-galactosyltransferase 1
 • C1GALT1: Core 1 synthase, glycoprotein-N-acetylgalactosamine 3-beta-galactosyltransferase 1
 • DAD1: Defender against cell death 1
 • DDOST: Dolichyl-diphosphooligosaccharide--protein glycosyltransferase 48 kDa subunit
 • FUT1: Fucosyltransferase 1
 • FUT2: Fucosyltransferase 2
 • FUT7: Fucosyltransferase 7
 • FUT8: Fucosyltransferase 8
 • GCNT1: Glucosaminyl (N-acetyl) transferase 1
 • GCNT2: Glucosaminyl (N-acetyl) transferase 2 (I blood group)
 • GCNT3: Glucosaminyl (N-acetyl) transferase 3, mucin type
 • MGAT1: Mannosyl (alpha-1,3-)-glycoprotein beta-1,2-N-acetylglucosaminyltransferase 1
 • MGAT2: Mannosyl (alpha-1,6-)-glycoprotein beta-1,2-N-acetylglucosaminyltransferase 2
 • MGAT3: Mannosyl (beta-1,4-)-glycoprotein beta-1,4-N-acetylglucosaminyltransferase 3
 • MGAT4A: alpha-1,3-mannosyl-glycoprotein 4-beta-N-acetylglucosaminyltransferase A
 • MGAT5A: alpha-1,6-mannosylglycoprotein 6-beta-N-acetylglucosaminyltransferase
 • ST3GAL1: ST3 beta-galactoside alpha-2,3-sialyltransferase 1
 • ST6GAL1: ST6 beta-galactoside alpha-2,6-sialyltranferase 1

Podobne produkty

Tumor-related Genes

Tumor-related Genes

InvivoGen
Więcej
Cytotoxic Genes

Cytotoxic Genes

InvivoGen
Więcej
Synthetic CpG-free Genes

Synthetic CpG-free Genes

InvivoGen
Więcej